ورزش های محیط کار – ومک

مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۷ – ومک ۷ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا بدن خود را به صورت چهار دست و پا روی تشک […]
مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶

شرح ورزش محیط کار شماره ۶ – ومک ۶ در این حرکت ورزشی کششی ابتدا روی تشک مطابق شکل نشسته و سپس تنه خود را بالا […]
مارس 25, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۵ – ومک ۵ در این ورزش کارمند گردن خود را مماس با شانه هایش ابتدا به سمت راست و سپس […]
مارس 14, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۴ – ومک ۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۴ – ومک ۴ در این ورزش کارمند ابتدا یکی از دستان خود را زیر دست دیگرش قرار می‌دهد. سپس با […]
مارس 14, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۳ – ومک ۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۳ – ومک ۳ در این حرکت کششی ابتدا انگشتان دو دست را قلاب کرده و به صورت عمودی جلوی صورت […]
مارس 14, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲ – ومک ۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۲ – ومک ۲ دست‌ها را به طرفین باز کنید. با حرکت شانه ها دست های خود را به صورت دایره […]
مارس 14, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱ – ومک ۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۱ – ومک ۱ در این ورزش سعی کنید شانه های خود را به سمت عقب یا جلو بصورت دورانی تکان […]