کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار
کتاب بمک (بازی های محیط کار)
کتاب ومک (ورزش های محیط کار)