ورزش های محیط کار – ومک

مارس 31, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۵ – ومک ۲۵

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۵ – ومک ۲۵ در این حرکت ورزشی همانطور که روی صندلی خود نشسته‌اید، دستان خود را روی کف صندلی خود […]
مارس 31, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۴ – ومک ۲۴

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۴ – ومک ۲۴ در این حرکت ورزشی همان‌طوری که روی صندلی خود نشسته‌اید، با در دست داشتن کش پیلاتس دست‌های […]
مارس 31, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۳ – ومک ۲۳

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۳ – ومک ۲۳ در این حرکت ورزشی همان‌طوری که روی صندلی خود نشسته‌اید، با کش پیلاتس ابتدا ران های خود […]
مارس 31, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۲ – ومک ۲۲

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۲ – ومک ۲۲ در این حرکت ورزشی همان‌طوری که روی صندلی خود نشسته‌اید، به صورت نوبتی زانوهای خود را به […]
مارس 31, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۱ – ومک ۲۱

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۱ – ومک ۲۱ در این حرکت ورزشی همان‌طوری که روی صندلی خود نشسته‌اید، پاشنه پاهای خود را به سمت بالا […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۲۰ – ومک ۲۰

شرح ورزش محیط کار شماره ۲۰ – ومک ۲۰ در این حرکت ورزشی همان‌طوری که روی صندلی خود نشسته‌اید، پنجه پای خود را به سمت بالا […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۹ – ومک ۱۹

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۹ – ومک ۱۹ در این حرکت چهار دست و پا روی تشک می نشینیم. سپس دست و پاها به صورت […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۸ – ومک ۱۸

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۸ – ومک ۱۸ در این حرکت ورزشی پاهای خود را به هم جفت کرده و سپس به سمت چپ و […]
مارس 27, 2019
ورزش های محیط کار – ومک

ورزش محیط کار شماره ۱۷ – ومک ۱۷

شرح ورزش محیط کار شماره ۱۷ – ومک ۱۷ در این حرکت ورزشی به پشت خوابید و پاهای خود را در دستان خود بگیرید و مدتی […]