کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار

معرفی کتاب

کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار

امروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در هر سازمان‌ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه شناس است. برای رسیدن به این امر مهم مدیران سازمان ها باید تلاش نمایند انرژی ها و هیجان های مثبت را در محیط کار افزایش دهند و لذا برای تحقق این امر باید اقداماتی صورت پذیرید که یکی از این اقدامات پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار در قالب پروتکل می باشد. این کتاب با رویکرد مربیگری روانشناسی مثبت در محیط های کاری نگارش یافته و توجه ای ریزبینانه و حرفه ای به مولفه هایی دارد که می توان روانشناسی مثبت را در آن‌ها گنجاند تا بهره وری پرسنل در محیط کار افزایش یابد. هدف این کتاب ارائه یک استدلال مرکزی است که روانشناسی مثبت می تواند ما را به عصر جدیدی از درک و عملکرد سازمانی هدایت کند. با مطالعه کتاب متوجه خواهید شد که روانشناسی مثبت در محیط کار چگونه با سازمان های دولتی و خصوصی، بزرگ و کوچک ارتباط پیدا می کند و باعث رشد آنها می گردد. این کتاب از منظر علم مدیریت با ادغام علم روانشناسی با هدف به دست آوردن بیشترین و بهترین بهره وری از کارکنان سازمان در محیط کاری تحریر یافته است. و در آخر می توان گفت این پروتکل یا مداخله، ماحصل تجمیع کتابها و پایان نامه های مختلف و تجربیات کاری و به عبارتی نتیجه ۱۷ سال تفکر، مطالعه و ارتباط با صنایع مختلف است. جهت تهیه کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار با ما تماس بگیرید.